CZC: Odpověď právníka Mall Group

Na nezákonné ponechání si mých peněz ze strany CZC mi odpověděl „Senior Legal Counsel“ z Mall Group. Má skutečně drtivou převahu celkové čtyřleté praxe z čehož proti mně může používat i oba dva roky praxe z obchodní korporace.

Jeho kreativní a košatá argumentace je sice originální a ambiciózní, ale myslím, že u státních orgánů příliš nezabere.

Kompletní znění e-mailu naleznete níže.

Protože se jedná o reakci z Mall Group, dá se očekávat, že tento její postoj budou zaujímat u všech e-shopů, které provozují a zákazníci se tak s nevrácenými penězi mohou potýkat u všech těchto e-shopů:

 • Mall.cz
 • CZC.cz
 • Kolonial.cz
 • Rozbaleno.cz
 • Vivantis.cz
 • Parfemy.cz
 • Prozdravi.cz
 • Krasa.cz
 • Hodinky.cz
 • Sperky.cz
 • Bux.cz
 • BigBrands.cz
 • ProDeti.cz

Proto já osobně už nehodlám nakupovat u žádného z nich, respektive už nechci mít nikdy nic společného s Mall Group.

Každopádně jsem si jistý, že je právo na mojí straně a že není možné si jen tak beztrestně nechávat cizí peníze, navíc když ještě důvod k tomu ani obchodník nezná a zajišťuje si jej dodatečně.

Mall Group totálně ignoruje jakékoliv právo a jediné, o co se snaží, je zastrašování. Já se ale nebojím CZC, ani žádného Mall Group a nepřestanu vyžadovat vrácení mých peněz a dodržování práva, dokud se mu nepodrobíte a peníze mi nevrátíte! Můžete se třeba postavit na uši a vyhrožovat mi čím chcete, ale to je tak jediné, co s tím můžete udělat!

Jestli se Vám to nelíbí, máte se chovat podle zákona, neporušovat jej a vše bude v nejlepším pořádku.


 

E-Mail z 25. 07. 2017 17:59

Vážený pane Holíku,

reaguji tímto na situaci týkající se Vašeho nákupu notebooku ASUS GX800VH(KBL) v ceně 199 990 Kč na internetovém obchodě czc.cz provozovaném společností CZC.cz s.r.o., IČO: 256 55 701, se sídlem Brodská 570, 261 01 Příbram, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549 (dále jen „prodávající“), která byla předána na právní oddělení společnosti.

I přes nastalé okolnosti dané věci, mi na úvod dovolte poděkovat Vám za nákup na internetovém obchodě CZC.cz. Věřte, že hlavní prioritou prodávajícího je vždy postupovat v rámci zákona a zároveň co nejvíce šetřit práva zákazníka.

Ke shrnutí stavu věci uvádím, že zakoupený notebook jste převzal na pobočce v Olomouci dne 12. 6. 2017. Následně jste prostřednictvím shodné pobočky dne 21. 6. 2017 odstoupil ve 14denní lhůtě ve smyslu § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Po převzetí notebooku byla ze strany prodávajícího provedena tzv. kodifikace vráceného notebooku, tedy prověření stavu, v jakém byl notebook vrácen za účelem stanovení dalšího nakládání s notebookem. Během této kodifikace bylo zjištěno poškození konektoru k připojení chlazení notebooku. S ohledem na tuto skutečnost byla ze strany prodávajícího snížena vrácená kupní cena o náklad odpovídající nákladu na opravu notebooku a ztrátu jeho hodnoty pro další prodej. Dne 13. 7. 2017 Vám byl vystaven dobropis č. 1********4, na základě kterého Vám byla ze strany prodávajícího vrácena částka 173 106 Kč vč. DPH, přičemž kupní cena byla snížena o náklad opravy 6 000 Kč vč. DPH, ztrátu hodnoty ve výši 20 000 Kč vč. DPH a taktéž (chybně) o úrok z prodlení ve výši 883 Kč. S ohledem na odhalenou chybu Vám byl následně vystaven dobropis č. 1********6 a vrácena částka ve výši 1 766 Kč připadající na chybně účtované úroky.

Na tomto místě mi současně dovolte zdůvodnit postup v řešení Vašeho nákupu. V případě nákupu na internetovém obchodě má spotřebitel, tedy osoba, která není podnikatel, ve smyslu již citovaného § 1829 odst. 1 písm. a) a b) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zakoupeného zboží, resp. od převzetí posledního kusu z objednávky, byla-li doručována po částech. Tato lhůta je poskytnuta spotřebiteli na jeho ochranu, jelikož nemá v případě nákupu prostřednictvím způsobů komunikace na dálku faktickou šanci si zboží ozkoušet a zjistit jeho základní vlastnosti. V případě realizace tohoto práva spotřebitelem má prodávající povinnost, oproti povinnosti spotřebitele vrátit zboží, dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Dle § 1833 občanského zákoníku pak spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu. Definici nakládání se zbožím s ohledem na jeho povahu v občanském zákoníku nenajdeme, nicméně z bodu 49 preambule k směrnici 2011/83/EU (jejíž transpozicí, tedy adaptací pravidel a východisek stanovených v této směrnici, je část občanského zákoníků týkající se spotřebitelských smluv) vyplývá, že nutným užíváním v souladu s jeho povahou a vlastnostmi je takové užívání předmětu, k němuž obvykle dochází při prodeji zboží v provozovně – užívání nezbytné pouze k obeznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nakládání se zbožím v rozporu s jeho povahou a vlastnostmi je protiprávním jednáním. Lze tedy říct, že takovým užíváním bude u notebooku jeho zapnutí a ozkoušení hlavních vlastností, zejména kvality displeje, podsvícení klávesnice, vyhodnocení kvality zpracování, a to vše v rozsahu, jaký by Vám byl umožněn v provozovně. Náhrada se poskytuje ve výši, kterou je rozdíl mezi cenou plnění a obvyklou cenou vráceného plnění. Spotřebitel je povinen nahradit snížení podnikateli, bez ohledu na své zavinění. S ohledem na stav Vámi vráceného notebooku bylo konstatováno, že ten byl podroben velkému zatížení nad rámec užívání nezbytného pouze k obeznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Navíc bylo na notebooku shledáno mechanické poškození, které mohlo vzniknout neopatrným zacházením s notebookem. S ohledem na výše uvedený § 1833 občanského zákoníku tedy došlo ze strany prodávajícího k započtení částky odpovídající rozdílu kupní ceny notebooku a ceny, za kterou bude možný jeho další prodej jinému zákazníkovi.

Zde si dovolím poznamenat, že ze strany prodávajícího došlo ke snížení výše škody a tedy i částky, o kterou byla snížena kupní cena. Hodnota vráceného notebooku s poškozeným konektorem by byla nižší, a tedy stržená částka by bývala byla vyšší, než hodnota po opravě notebooku včetně započtení nákladu na tuto opravu. Proto bylo ze strany prodávajícího přistoupeno k opravě vráceného notebooku. Zde postupoval prodávající způsobem, který šetří Vaše práva a umožnil tím, aby Vám v konečném důsledku byla vyplacena vyšší částka než v případě, že by se k opravě nepřistoupilo. Výše snížení hodnoty notebooku byla konzultována se soudním znalcem z oboru ekonomika a elektronika.

Vzhledem k uvedenému mi nezbývá než konstatovat, že postup prodávajícího byl v pořádku. V čem Vám dávám za pravdu, je zaokrouhlení veškerých částech na celé tisíce, v tomto byl postup chybný a nechám jej prověřit. Zároveň došlo k chybnému stržení úroku z prodlení, místo jejich přičtení, nicméně tato chyba již byla napravena a úrok z prodlení vzniklý s ohledem na prodlení prodávajícího s vrácením kupní ceny v zákonné 14denní lhůtě byl poukázán na Váš bankovní účet. Prodlení vzniklo z důvodů zjišťování ceny opravy a konzultace se soudním znalcem.

Závěrem bych rád uvedl, že zvolený postup považujeme za prozákaznický a šetřící Vaše práva. S ohledem na zveřejněný obsah na Vašem kanále Youtube dokumentující zacházení s předmětem koupě, mohl prodávající bezesporu přistoupit k přísnějšímu posouzení celé věci. Ve Vašem videu ze dne 15. 7. 2017 dostupném na adrese https://www.youtube.com/watch?v=w3M8Kg_v6IY&t=1s sám veřejně uvádíte, že jste notebook zakoupil pouze za účelem jeho vyzkoušení. Z toho vyplývá, že jste nikdy neměl zájem notebook zakoupit do svého držení. Takové jednání je v rozporu s dobrými mravy. Dle § 6 odst. 1 občanského zákoníku má každý povinnost jednat v právním styku poctivě. Dle § 8 občanského zákoníku pak zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany. Tedy, kupujete-li notebook již od začátku s úmyslem si ho vyzkoušet bez jakéhokoliv úmyslu jej vlastnit a za tímto účelem plánujete zneužít svého práva jakožto spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, nemůžete se domáhat ochrany tohoto svého práva u orgánů veřejné moci. Vaším zde uvedeným jednáním jste zároveň prodávajícího úmyslně uvedl v omyl, se všemi s tím spojenými právními důsledky.

Prodávající má zájem vyřešit celou záležitost smírnou cestou bez zásahů orgánů veřejné moci, nicméně plně respektuje Vaše právo se na tyto orgány obrátit. V takovém případě by prvním krokem z Vaší strany mělo být zahájení mimosoudního řešení sporu prostřednictvím České obchodní inspekce. Veškeré potřebné instrukce naleznete na https://adr.coi.cz/cs. V případě neúspěchu pak podání žaloby k místně příslušnému soudu. Nicméně doufám, i s ohledem na výše vyřčené, že k takovému způsobu řešení nastalé situace nedojde.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů jsem Vám k dispozici. Veškerou komunikaci odteď prosím veďte pouze k mým rukám.

S přátelským pozdravem

D. T., Senior Legal Counsel, Mall Group, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice

1 komentář na „CZC: Odpověď právníka Mall Group“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *